Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Prettig Reizen B.V.

Artikel 1. Inleidende bepalingen

1.    In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. 
Reiziger:
a. de wederpartij van de reisorganisator, of 
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen. 
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat 3 alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 
a. vervoer; 
b. verblijf; 
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 
Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert. 
Boekingskantoor: het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. 
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen. 
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 - 16.00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen. 

2.    Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, waaronder eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus, mits dit in de publicatie wordt vermeld. 

3.    Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zeelanden” wordt verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

 

Artikel 2. Informatie van de reisorganisator

1.    Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of namens de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

2.    Door of namens de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. De reisorganisator mag aan het sluiten van een reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen. De reisorganisator vermeldt een dergelijke voorwaarde duidelijk in de aanbieding. 

3.    De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven. 

4.    Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

Artikel 3. Informatie door de reiziger

1.    De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen. 

2.    De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen. 

3.    Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers. 

4.    Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4. Essenties

1.    Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator. 

2.    De reisorganisator heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger en de reisorganisator dit overeenkomen. 

3.    Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de reisorganisator alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator. 

4.    De hoogte van de in dit artikel genoemde vergoedingen worden in de aanbieding van de reisorganisator vermeld.

Artikel 5. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1.    Aanbod en aanvaarding 
a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. 
b. Bij boeking via internet richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden. 

2.    Herroeping aanbod 
Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de volgende werkdag (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. vóór 12.00 uur de tweede werkdag (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden. 

3.    Kennelijke fouten 
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4.    Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname 
De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding. De opzegging dient binnen de in de aanbieding genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 13 en 15 zijn niet van toepassing. 

5.    Aanmelder 
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. 
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk. 

6.    Gegevens en voorbehouden in publicatie 
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. 
b. Indien de reisorganisator algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

7.    Vertrek- en aankomsttijden 
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 14 en 15 niet van toepassing. 

8.    Afwijkingen van percentages in artikel 6 en 12 
De reisorganisator kan van de in de artikelen 6 en 12 genoemde percentages afwijken, doch alleen indien de afwijkende percentages vooraf bekend zijn gemaakt in de publicatie en/of aanbieding en de positie van de reiziger versterken. Dit laat onverlet de toegestane afwijkingen als bedoeld in art. 6 lid 1 en art. 12 lid 2.

Artikel 6. Betaling, rente en incassokosten

1.    a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen, eigen-vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar. 
b. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 25 % van de reissom. 
c. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 30 % van de reissom. 

2.    Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigenvervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. 

3.    Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. 

4.    De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7. Reissom

1.    De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren. 

2.    De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 8. Wijzigingen reissom

1.    De reisorganisator heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. Als de reissom tijdig door de reiziger is betaald, is de termijn waarbinnen de reissom niet meer verhoogd mag worden, zes weken in plaats van 20 kalenderdagen voor vertrek. 

2.    a. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zal de reisorganisator na de totstandkoming van de reisovereenkomst de reissom van chartervliegreizen binnen Europa en naar de Middellandse Zeelanden niet wijzigen. 
b. In afwijking van het in sub a. bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare 
- verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of 
- extreme verhoging van de vervoerskosten  

3.    De reiziger kan, in geval van een aangekondigde prijsverhoging van de luchtvervoerskosten, aan de reisorganisator vragen of hij deze kosten alvast aan de reisorganisator mag betalen ter voorkoming van de prijsverhoging. Als dit verzoek kan worden ingewilligd, deze kosten volledig zijn betaald en het ticket is uitgegeven, geldt dat de reisorganisator het deel luchtvervoerskosten in de reissom niet meer zal wijzigen. In die gevallen worden de annuleringskosten van artikel 12 minimaal verhoogd met de betaalde luchtvervoerskosten.

4.    a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 en 2 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
b. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 13, 14 en 15 zijn niet van toepassing.

Artikel 9. Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

1.    De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 8 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. 

2.    Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor. 

3.    Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor. 

4.    De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als de reisorganisator tekort is geschoten in zijn informatieplicht van artikel 2 lid 1.

Artikel 10. Wijzigingen door de reiziger

1.    Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. 

2.    Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. 

3.    Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 11. In-de-plaatsstelling

1.    Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en 
- het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en 
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling. 

2.    De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 10 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 12. Annulering door de reiziger (pakketreizen)

1.    Standaard annuleringskosten 
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen: 
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;  
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; 
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 

2.    Afwijkende annuleringskosten (hotel only / flight only / Zelf Samenstellen)
a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen/hotels (hotel only), stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling; 
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 65% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag: 90% van de reissom; 
- bij annulering vanaf de 5de dag tot op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 
b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. 
c. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 1. Zij maken dat vooraf aan de reiziger kenbaar. 
d. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of zeiljachten, autohuur, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan culturele- of sportevenementen, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt.

      e. Indien u een vlucht (flight only) heeft geboekt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 
- bij annulering tot en met de 7de dag voor de vertrekdag: de reissom min de luchthavenbelasting.
- bij annulering na de 7de dag voor de vertrekdag: de volledige reissom.
 
      f. Indien u een Zelf Samenstellen (Dynamic package) heeft geboekt, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden

- bij annulering tot en met de 7de dag voor de vertrekdag: de reissom min de luchthavenbelasting.
- bij annulering na de 7de dag voor de vertrekdag: de volledige reissom.
- het is verder niet mogelijk deze boeking te annuleren of te wijzigen dat het hier gaat om een non-refundable boeking.Bij het invullen van de boeking heeft Prettig Reizen al aangegeven dat het hier gaat om een non-refundable boeking. De persoonlijke gegevens dienen in overeenkomst te zijn met de paspoorten en kunnen niet gewijzigd worden, het is verder niet mogelijk deze boeking te annuleren of te wijzigen.

3.    Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd. 
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. 
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 6 gelden. 
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd. 
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht. 

4.    Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. 

5.    Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt. 

6.    Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 

7.    In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 11 van toepassing.

Artikel 13. Opzegging door de reisorganisator

1.    De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. 

2.    Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3.    Een gewichtige omstandigheid voor de reisorganisator is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt. 

4.    a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15. 
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16. 

5.    Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 14. Wijzigingen door de reisorganisator

1.    a. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 13 lid 2. Wijzigingen deelt de reisorganisator binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee. 
b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen. 
c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. 
d. Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing. 

2.    a. In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. 
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: 
- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 
- de aard en klasse van de accommodatie; 
- de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. 
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: 
- de samenstelling van het reisgezelschap; 
- de aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven; 
- de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd. 

3.    a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. 
b. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigenvervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 5. 

4.    Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zon- of in Nederland erkende feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur. 

5.    a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15. 
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. 
c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16. 

6.    Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.) Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 16.) 

7.    De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. De wijziging moet plaatsvinden binnen dezelfde reisdag. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en overmacht

1.    Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13 en 14 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 

2.    Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 19 lid 1. 

3.    Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator onverminderd het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 18 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: 
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of 
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of 
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel. 

4.    Indien een cruise onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig de vertrekhaven kan bereiken doordat de vliegreis naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 3 voor risico van de reiziger. Voorwaarde is dat de reiziger door of namens de reisorganisator voorafgaand aan de boeking op dit risico en de verzekerbaarheid daarvan is gewezen. De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd, onder aftrek van de kosten van het luchtvervoer. 

5.    Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 16. Hulp en bijstand

1.    a. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 15 lid 3 is toe te rekenen. 
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger. 

2.    Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 17. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

1.    a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. 
b. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering. 

2.    Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom. 

3.    Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt. 

4.    De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 18. Verplichtingen van de reiziger

1.    De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. 

2.    a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. 
b. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend. 

3.    De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 19 lid 1 te voldoen. 

4.    Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 

Artikel 19. Klachten tijdens de reis

1.    Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 15 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland. 

2.    Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport). 

3.    De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen. 

4.    De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

5.    Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 20. Klachten na de reis

1.    Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij. 

2.    Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend. 

3.    Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht. 

4.    De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. 

Aanvullende informatie en voorwaarden

Artikel 21. Laagste prijsgarantie bij Prettig Reizen
De laagste prijsgarantie bij Prettig Reizen is geldig als u de prijs op de door u gewenste reis elders goedkoper vindt. Hierbij biedt Prettig Reizen het verschil als een korting aan op uw nieuwe boeking, plus € 25,- extra. Wel dient u voor deze laagste prijsgarantie aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Hieronder leest u welke:

 

·        De reis dient een pakketreis te zijn (geen losse vluchten, los hotel en geen uitzonderingen hierop).

·        Het dient een reis met bestemming in Turkije te zijn.

·        De reis dient exact hetzelfde en beschikbaar te zijn bij Prettig Reizen als bij de andere touroperators (zelfde: datum, reisduur, vluchten, luchthavens, accommodatie, verzorging, aantal personen, ruimbagage en kamers).

·        De prijs die u heeft gezien dient de prijs zonder speciale of extra acties te zijn.

·        De laagste prijsgarantie is enkel van toepassing als u de reis voorafgaand het boeken elders goedkoper heeft gezien.

·        De prijsvergelijking dient geldig te zijn met een touroperator op de Nederlandse markt (Nederlands keurmerk of .nl extensie).

·        In de vakantieperiodes is het soms niet mogelijk om gebruik te maken van de laagste prijsgaranties (u kunt contact met ons opnemen voor de mogelijkheden).

·        Zodra de laagste prijsgarantie akkoord is, is het hierna niet meer mogelijk om deze nog een keer te wijzigen.

·        Nadat de laagste prijsgarantie is afgesproken, is het niet mogelijk om hier extra kortingen op te laten verwerken.

·        De laagste prijsgarantie is geldig op een reissom exclusief reis- en of annuleringsverzekeringen.

·        U dient per e-mail (of telefonisch) aan ons te laten weten waar u de reis voordeliger heeft gezien en stuurt hier een bewijsstuk van mee (print-screen).

Voldoet uw prijsvergelijking aan alle bovenstaande punten? Dan kunt u ons per e-mail of telefonisch laten weten waar u de reis goedkoper heeft gezien. Wij zullen dit zo snel mogelijk voor u uitzoeken (indien van toepassing) en u dit laten weten.

De andere touroperator, waar een lagere prijs is gevonden, moet een betrouwbare partij zijn. D.w.z. minstens lid van GCTS.NL

 

Artikel 22. Plaatsen van een boeking en betaling

1.         Reisduur

De reisduur wordt altijd vermeld in hele dagen waarbij, ongeacht de tijd van vertrek en aankomst, de eerst en laatste dag, zijn inbegrepen. Deze moeten immers ook voor de verzekering worden meegerekend. Indien u vanuit Nederland vertrekt om 23.00 uur en u reeds op uw laatste vakantiedag om 08.00 uur weer voet op Nederlandse bodem zet, terwijl u bijvoorbeeld 6 volle dagen op de bestemming verbleef, betreft het toch een 8-daagse reis.

2.        Bedenktijd

Het is mogelijk om bij uw boeking bij Prettig Reizen gebruik te maken van een bedenktijd van 3 dagen. Dit houdt in dat als u de boeking plaatst, deze 3 dagen lang voor u vast staat, zonder dat u officieel hieraan bent verbonden. Binnen deze periode kunt u nog kosteloos annuleren. Let wel, indien u binnen deze 3 dagen niet laat horen of de boeking definitief wordt, of dat deze kosteloos komt te vervallen, wordt de boeking automatisch definitief. Let op! De 3 dagen bedenktijd op uw boeking is alleen geldig indien u dit ook vermeld in de opmerkingen op uw boekingsformulier! Bedenktijd n.v.t. voor last minutes (binnen 6 weken vertrek).

3.        Verlaging van de prijzen na de boeking
Indien na boeking de prijzen van dezelfde reis verlaagd worden als gevolgen van extra inkopen of eventuele acties, dan geeft dat geen recht op aanpassing van de reissom van reeds gemaakte boekingen, daar uw reis reeds is ingekocht voor de prijs die ten tijde van de boeking gold.

4.        Betalingsregeling (pakketreis)

Na bevestiging van uw boeking door Prettig Reizen, betaalt u 15% van de reissom binnen 3 dagen. Tevens dienen de kosten van de afgesloten (indien van toepassing) verzekering(en) ook binnen deze 3 dagen te worden voldaan.

Zes weken voor vertrek dient u het nog openstaande bedrag van uw reissom te betalen.

 

Artikel 23. Wijzigingen door de reiziger

1.         Wijziging van de boeking
Als u na de totstandkoming van de boeking verzoekt om een wijziging van de vertrek- en terugreisdatum, reisduur, verzorging, vliegmaatschappij, kamerindeling, kamertype, accommodatie, bestemming en reisgezelschap, wordt dit beschouwd als een annulering. Vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een (deel)annulering, waarop artikel 12 van toepassing is.

2.         Wijziging van de boeking ter plaatse
Indien u ter plaatse een wijziging of verandering in de reis wenst aan te brengen, dient u zich te wenden tot de reisleiding. Alle hieraan verbonden kosten moeten ter plaatse worden voldaan. Tevens moet u er rekening mee houden, dat ook voor de gewijzigde terugvlucht veelal opnieuw betaald moet worden. Er is dan geen restitutie van (een gedeelte van) de reissom mogelijk.

3.         Naamswijzigingen
Er worden bij naamswijzigingen tot 35 dagen vóór vertrek €50,- kosten in rekening gebracht. Hierna worden naamswijzigingen als annulering beschouwd en gelden de voorwaarden van artikel 12. Voor vliegtickets van lijndiensten en Transavia zijn de kosten afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.

4.         Naamcorrecties
Het is van het grootste belang, dat de naam op uw vliegticket overeenkomt met die in uw paspoort of op uw identiteitskaart. Bij een afwijkende tenaamstelling kan de luchtvaartmaatschappij weigeren u in te checken, hetgeen problemen op het laatste moment en extra kosten voor eigen rekening tot gevolg kan hebben. Controleert u dus tijdig of de tenaamstelling op uw boekingsnummer en uw ticket correct is. Er worden bij naamcorrecties (bijvoorbeeld spellingsfouten in de naam) binnen 8 dagen vóór vertrek €50,- kosten per ticket in rekening gebracht. Vanaf 7 dagen vóór vertrek zijn de kosten aanzienlijk hoger en mede afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij. Voor vliegtickets van lijndiensten en Transavia zijn ook de kosten afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.

 

Artikel 24. Grensdocumenten

1.        Paspoort / Identiteitsbewijs

Voor het reizen naar uw vakantiebestemming dient u in bezit te zijn van een geldig paspoort c.q.

identiteitsbewijs. Ingevoerde persoonlijke gegevens dienen dezelfde te zijn als in uw paspoort.

Uw paspoort dient voor Turkije tot 6 maanden en voor Egypte (ID-kaart niet toegestaan) tot 6 maanden na uw reis geldig te zijn. Vluchttijden en vluchtroute zijn te allen tijde onder voorbehoudAangezien vanaf 26 juni 2012 bijschrijving in het paspoort van de ouder niet meer is toegestaan, dienen kinderen een eigen paspoort te hebben.

2.         Visum

Egypte heeft een visumplicht voor Nederlandse en Belgische paspoorthouders. De visumkosten dienen bij aankomst op de luchthaven in Egypte contant te worden voldaan. De visumplicht geldt tevens voor baby's en kinderen.
 

Turkije: Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat vanaf 2 maart 2020 de visumplicht naar Turkije is afgeschaft. Dit betekent dat reizigers met een Nederlands en Belgisch paspoort voor een verblijf van maximaal 90 dagen zonder visum naar Turkije kunnen reizen. Uw paspoort of identiteitskaart dient minimaal 6 maanden na terugkomst geldig te zijn. De bovengenoemde voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden door het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reizigers met andere nationaliteiten dienen zelf voor de juiste reispapieren te zorgen.

 

Artikel 25. Uw vlucht

1.        Wijzigingen

De vluchttijden staan vermeld op uw vliegticket. Echter tot en met de dag van vertrek kunnen wijzigingen in de vluchttijden, de vliegroute (aanvlieg- en vertrekhaven, eventuele tussenlandingen), de luchtvaartmaatschappij, vertrek- en terugreisdatum en type vliegtuig plaatsvinden. Deze wijzigingen worden opgelegd door de chartermaatschappijen. Prettig Reizen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen, aangezien geen enkele invloed op deze wijzigingen kan worden uitgeoefend.

2.        Tussenlanding

Over het algemeen zijn chartervluchten rechtstreekse vluchten, echter kan het voorkomen dat u een tussenlanding maakt om passagiers te laten in- of uitstappen. Dit kan zijn op heen- en/of terugreis. Technische redenen en/of onvoldoende bezetting kan leiden tot het combineren van vluchten, waardoor een tussenlanding wordt gemaakt. Ook kan een tussenlanding noodzakelijk zijn voor een tankstop of door ongunstige weersomstandigheden.

3.         Vluchtschema

Het vluchtschema van een chartermaatschappij is te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. Ten tijde van een boeking kan een gepland vluchtschema worden opgevraagd. Hoewel de tijden op het vliegticket staan vermeld, kunnen onverwachte omstandigheden van technische en/of organisatorische aard aanleiding geven tot wijziging in vertrektijd, route, vliegtuigtype, luchtvaartmaatschappij, luchthaven, enzovoort. Als touroperator kan Prettig Reizen hierop geen enkele invloed uitoefenen.

4.        Chartermaatschappijen
De vluchten worden uitgevoerd door zowel Nederlandse als buitenlandse chartermaatschappijen. De vluchten van de buitenlandse chartermaatschappijen beginnen en eindigen in het buitenland. Om deze reden is het mogelijk dat er bij buitenlandse chartermaatschappijen vaker een ongunstig vluchtschema optreedt. Een chartermaatschappij heeft tevens het recht om tussen 00.00 en 24.00 uur op de dag van vertrek of aankomst te vertrekken. Het kan dus voorkomen dat u laat op de avond op uw eerste vakantiedag vertrekt en vroeg in de ochtend op uw laatste vakantiedag naar Nederland terugkeert. 
Chartervluchten vliegen in de meeste gevallen rechtstreeks naar de bestemming. Het kan echter voorkomen dat hiervan wordt afgeweken, bijvoorbeeld bij onvoldoende bezetting en/of om technische redenen. Door onvoorziene omstandigheden of overboeking kan het soms voorkomen dat er een dag geschoven wordt.

5.        Campingvluchten
Indien u alleen een vlucht heeft geboekt bij Prettig Reizen, dus zonder accommodatie, dan dient u uw terugvlucht naar Nederland de dag voor vertrek te herbevestigen. Het kan namelijk voorkomen dat er kort voor vertrek een vluchtwijziging plaatsvindt. Voor het herbevestigen van uw vlucht kunt u contact opnemen met de lokale agent. Contactgegevens ontvangt u bij uw reisbescheiden. Indien u onverhoopt geen contact kunt krijgen met het kantoor van de lokale agent kunt u contact opnemen met uw boekingskantoor in Nederland. Mocht u uw vlucht niet hebben herbevestigd en daardoor uw vlucht hebben gemist, dan kan Prettig Reizen niet aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende kosten.

6.        Luchthavens & Inchecken
Prettig Reizen biedt vliegvakanties aan met vertrek vanaf Amsterdam, Brussel, Eindhoven, Groningen, Maastricht en Düsseldorf. U dient uiterlijk 2 uur voor het vertrek van uw vlucht aanwezig te zijn op de desbetreffende luchthaven. In het hoogseizoen 3 uur voor vertrek aanwezig zijn. In de meeste gevallen sluiten de balies een half uur voor het vertrek van de vlucht. Wij raden u dan ook met klem aan op tijd aanwezig te zijn. Voor extra informatie betreffende de luchthaven van vertrek verwijzen wij u graag naar het kopje "thuisblijvers". Bij sommige luchtvaartmaatschappijen is het mogelijk vooraf online in te checken.

7.         Baby's & Kinderen

Een baby tot 2 jaar heeft geen eigen vliegtuigstoel. Gedurende de vlucht moet de baby bij één van de ouders op schoot zitten. Wanneer u toch een eigen vliegtuigstoel voor uw baby wenst, is het mogelijk dit tijdens uw reservering tegen een meerprijs aan te geven. Tijdens het opstijgen en landen is het verplicht de baby alsnog op schoot te nemen. Vanaf de leeftijd van 2 jaar is het verplicht dat uw kind een eigen vliegtuigstoel heeft en wordt de benaming ‘baby’ niet meer gebruikt.  

8.         Verlies Bagage
Indien bij aankomst onverhoopt blijkt dat uw koffer niet is aangekomen, dient u zich te melden bij een medewerker van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Er wordt een PIR (Passenger Irregularity Report) rapport voor u opgemaakt, waarvan u een kopie ontvangt. Indien uw koffer terecht is, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door de reisleiding. Om een gevonden koffer af te halen op de luchthaven dient u persoonlijk te komen en in het bezit te zijn van uw paspoort en het PIR rapport.

9.        Terugreis
De tijden van uw retourvlucht naar Nederland en de ophaaltijd van de transfer worden bekend gemaakt op het informatiebord / de informatiemap van Prettig Reizen in uw accommodatie. Wij raden u aan deze informatie de dag voor uw vertrek te controleren in verband met eventuele wijzigingen. De tijden worden uiterlijk 24 uur voor vertrek kenbaar gemaakt. In geval van vragen en/of onduidelijkheden adviseren wij u contact op te nemen met de reisleiding ter plaatse, de lokale agent of met Prettig Reizen in Nederland.  

10.       Roken 
Op Nederlandse luchthavens geldt een rookverbod, enkele speciaal daarvoor ingestelde ruimtes uitgezonderd. Tijdens de vluchten geldt er een algeheel rookverbod.

 

 

Artikel 26. Bagagevrijdom

1.        Bagagevrijdom en handbagage
De bagagevrijdom verschilt per luchtvaartmaatschappij. Voor baby’s t/m 1 jaar geldt geen bagagevrijdom. Indien de bagagevrijdom is overschreden, worden er voor de overbagage kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt u bij de incheckbalie opvragen en betalen.

Sinds 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie nieuwe regels voor wat mee mag in de handbagage. Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen alleen in kleine hoeveelheden (max. 100 ml per stuk) én op de juiste manier verpakt worden meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen op, een vliegveld binnen de Europese Unie. Het is toegestaan om 1 stuk handbagage met afmeting van maximaal 50x35x25 cm en maximaal 7 kilo per persoon aan boord mee te nemen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.schiphol.nl.


2.        Hoeveel bagage mag ik meenemen?

 

 

Voor vertrek en aankomst alle Nederlandse en Belgische luchthavens

Bagagevoorwaarden

 

Handbagage

Ruimbagage

Ruimbagage

   

Gratis

Gratis

Extra prijs per enkele reis

         
       

Online reserveren

SunExpress

 

1 stuk 8 kilo

0 kg

Bij te boeken

Pegasus Airlines

 

1 stuk 8 kilo

0 kg

Bij te boeken

Freebird

 

1 stuk 8 kilo

0 kg

Bij te boeken

Transavia

 

1 stuk 8 kilo

0 kg

Bij te boeken

Tui Fly

 

1 stuk 7 kilo

0 kg

Bij te boeken

Corendon Airlines (Dutch)

 

1 stuk 7 kilo

0 kg

Bij te boeken

Tailwind

 

1 stuk 7 kio

0 kg

Bij te boeken

Onur Air

 

1 stuk 7 kilo

0 kg

Bij te boeken

 Voor vluchten met vertrek van en aankomst op Alle luchthavens is de ruimbagage exclusief

De luchtvaartmaatschappij en Prettig Reizen zijn niet verantwoordelijk voor het op een later tijdstip afleveren van bagage. Voor afwijkende bagage en bagagekosten verwijzen wij u naar de websites van de luchtvaartmaatschappijen.

 

Informatie over Transavia : chartermaatschappij website/

Informatie over Corendon Dutch Airlines : chartermaatschappij website

Informatie over Corendon Air : chartermaatschappij website/

Informatie over Onur Air : chartermaatschappij website/

Informatie over Pegasus Airlines : chartermaatschappij website/

Informatie over Sun Express : chartermaatschappij website/

Informatie over Tailwind Airlines : chartermaatschappij website/


3.Turkse Charter

Wanneer er op uw boekingsbevestiging Turkse Charter vermeld staat, betekent dit dat uw

vlucht uitgevoerd zal worden door een van de volgende chartermaatschappijen:

Onur Air, Corendon, Pegasus Airlines, SunExpress, Freebird, of Tailwind.

 

 

Artikel 27. Reis-en annuleringsverzekering

1.        Reisverzekering

De reisverzekering die u via Prettig Reizen afsluit, wordt ondergebracht bij Allianz Global Assistance Reisverzekeringen. Uw boekingsnummer is uw Allianz Global Assistance-boekingsnummer.
Meer informatie over kortlopende reisverzekering van Allianz Global Assistance klik hier

2.        Annuleringsverzekering

Voor de annuleringsverzekering die u afsluit via Prettig Reizen, is ook uw boekingsnummer uw Allianz Global Assistance-boekingsnummer.
Meer informatie over kortlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance klik hier

Artikel 28. Gezondheid

1.        Doktersverklaring
Indien u onder regelmatige doktersbehandeling staat, adviseren wij u een doktersverklaring mee op reis te nemen. Deze doktersverklaring dient, bij voorkeur, opgesteld te zijn in het Latijns of Engels. Tevens dient u bij zwangerschap in het bezit te zijn van een recente doktersverklaring (niet ouder dan één week), waarin in het Engels staat vermeld dat er geen bezwaar is om te vliegen.

2.        Medicijnen
Wij raden u aan uw medicijnen tijdens de vlucht als handbagage mee te nemen. Tevens adviseren wij voldoende reserve medicijnen mee te nemen. Bij grote hoeveelheden medicijnen dient er een doktersverklaring, in het Engels, bijgevoegd te worden voor het geval er zich onverhoopt calamiteiten voordoen.

3.        Vaccinaties
Hoewel vaccinaties voor Hepatitis A en DTP momenteel worden aangeraden voor een reis naar uw vakantiebestemming, is dit niet noodzakelijk of verplicht. Wij raden u aan om voor extra informatie contact op te nemen met uw huisarts of de GG&GD.

4.        Leidingwater
Aangezien het in het zomerseizoen erg warm kan worden op uw vakantiebestemming, raden wij u aan voldoende water te drinken om uitdroging te voorkomen. Het kraanwater in de meeste vakantiebestemmingen is niet drinkbaar en wij raden u daarom aan te allen tijde water uit verzegelde flessen te drinken.

 

 

Artikel 29. Accommodatie

1.        Aankomst en vertrek

In de meeste gevallen kunt u uw kamer/appartement vanaf 16:00 uur betrekken. In drukke periodes is het mogelijk dat dit op een later tijdstip is. Het is een internationale regel dat u de accommodatie op de dag van vertrek tussen 10:00 uur en 12:00 uur verlaat. Houdt u er rekening mee uw appartement/kamer netjes achter te laten en eventuele openstaande rekeningen tijdig te voldoen. In geval van overboeking en/of onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat u verplaatst wordt naar een gelijkwaardige accommodatie.

2.        All Inclusive formule

Veel accommodaties maken gebruik van een All Inclusive formule. Indien u een accommodatie op basis van All Inclusive heeft geboekt, verwijzen wij u naar de desbetreffende beschrijving voor de tijden die het hotelmanagement hiervoor hanteert. Voor en na de aangegeven tijden dient u voor consumpties te betalen.

3.        Appartementen
Indien u een appartement boekt, dient u er rekening mee te houden dat de uitrusting van de kitchenette meestal beperkt is. Controleer uw appartement vooraf op eventuele gebreken en meld deze bij de receptie. U bent namelijk gedurende uw verblijf aansprakelijk en verantwoordelijk voor gebreken in het appartement.

4.         Beschrijving accommodatie

De beschrijving van de accommodatie is algemeen. Accommodaties verschillen in bouw, ligging, inrichting en in grootte van kamer. De beschrijving op de website is gebaseerd op een standaard inrichting. De foto’s zijn bedoeld om een algemene impressie weer te geven. De afbeeldingen kunnen afwijken, aangezien een afbeelding slechts een momentopname is en er in de tussentijd bv. renovaties plaatsgevonden kunnen hebben.

5.        Kamerindeling

Indien u een driepersoonskamer boekt, zal dit veelal een tweepersoonskamer met een extra bed inhouden (tenzij anders vermeld). Het extra bed is veelal een opklapbed. De ruimte bij een bezetting van 3 personen op een tweepersoonskamer is beperkt.

6.         Airconditioning

Een aantal accommodaties heeft airconditioning die centraal is geregeld. De airconditioning zal in principe functioneren in de warmste periodes en op de uren van de dag dat daar de meeste behoefte aan is. Airconditioning, fan of ventilator is niet altijd geruisloos. In de meeste appartementen bevindt de airconditioning zich in de slaapkamers.

7.         Balkon / Terras

In de meeste gevallen beschikken de kamers over een klein balkon. Opmerkingen over de grootte van het balkon nemen wij niet in behandeling, omdat deze per accommodatie verschillen. Indien er sprake is van een ‘Frans balkon’, dan betreft het een zeer klein balkon, waar geen ruimte is voor tafels en/of stoelen.

8.        Nieuwbouw

Door weersomstandigheden en onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de accommodatie later opent dan in de publicatie vermeld staat. Het gaat hier altijd om een geplande openingsdatum. Houdt u er rekening mee dat een accommodatie die net geopend is, waarschijnlijk nog niet voor 100% af is, denk bijvoorbeeld aan winkels, fitness, jacuzzi, etc.

9.        Maaltijden

De verzorging bij logies/ontbijt begint op de dag na aankomst en eindigt op de dag van vertrek met ontbijt. De verzorging bij half- en volpension begint met diner en/of lunch op de aankomstdag en eindigt met ontbijt op de dag van vertrek. De verzorging bij het All Inclusive concept begint vrijwel altijd vanaf het moment dat u bent ingecheckt en eindigt op het moment dat u uitcheckt. Indien u door een late aankomst in uw accommodatie een van de maaltijden of drankjes (bij All Inclusive) mist is hiervoor geen restitutie mogelijk.

De maaltijden in de meeste accommodaties worden in buffetvorm geserveerd. Een ontbijt in een 1 tot 3 sterren hotel is meestal zeer eenvoudig en bestaat in de meeste gevallen uit brood, kaas, jam, thee en koffie. In een 4 of 5 sterren hotel zult u uitgebreidere buffetten terugvinden. Dit geldt uiteraard ook voor lunch/diner buffetten. De meeste lunch/diner buffetten bestaan doorgaans uit diverse salades, vlees of kip of vis met rijst of pasta en friet. Vanwege een lage bezetting kan een accommodatieverschaffer beslissen het buffet te laten vervallen. Er zal dan in een andere vorm voor een maaltijd gezorgd worden.

In het laagseizoen kan de variëteit van de drankjes en/of maaltijden minder groot zijn.

Indien u ontevreden bent over de maaltijden in uw accommodatie kunnen wij daar geen oordeel over geven, daar smaak en kwaliteit persoonlijk zijn. Klachten betreffende de maaltijden worden niet in behandeling genomen bij Prettig Reizen.

10.      Consumpties
In de meeste hotels is het niet toegestaan consumpties van buitenaf mee naar de kamer te nemen. Hier kan door de accommodatieverschaffer op gecontroleerd worden.

11.      Faciliteiten en entertainment

Bij de meeste beschrijvingen zijn faciliteiten en/of entertainment opgenomen. In het voor- en naseizoen bestaat de kans dat er in beperkte mate animatie en/of entertainment aanwezig is. Het animatieteam spreekt veelal Engels.

12.      Service

In de meeste accommodaties staat de service hoog in het vaandel, maar is mede afhankelijk van het soort accommodatie en het aantal sterren.

13.       Schoonmaak

Uw kamer/appartement wordt bij aankomst schoon opgeleverd. Uw kamer wordt twee keer per week schoongemaakt, uw appartement één keer per week. De handdoeken in het appartement worden twee keer per week gewisseld en het bedlinnen één keer per week. Dit kan echter verschillen per accommodatie. Meld problemen met de schoonmaak en handdoeken/bedlinnen bij de receptie van uw accommodatie of bij de reisleiding.

14.      Ongedierte

De temperatuur op uw vakantiebestemming kan zomers hoog oplopen, u kunt met ongedierte en de bestrijding ervan te maken krijgen. Dit is vaak niet het gevolg van onvoldoende hygiëne, maar heeft te maken met klimatologische omstandigheden. Laat daarom etenswaren en zoete dranken niet achter op uw kamer, maar berg dit op in de koelkast.

15.      Water- en stroomvoorzieningen

Water op uw vakantiebestemming kan schaars zijn.  Veel accommodaties maken gebruik van zonnecollectoren. Zolang de zon schijnt zijn er geen problemen, maar bij minder goed weer kan de warmwatervoorziening in het gedrang komen. Noch de accommodatieverschaffer, noch de reisorganisatie kan voor de gevolgen hiervan aansprakelijk worden gesteld. Verder willen wij u erop attent maken dat op uw vakantiebestemming sprake kan zijn van een stroomstoring. In de meeste gevallen wordt dit ongemak snel verholpen.

16.       Bouwactiviteiten

Het is mogelijk dat er tijdens uw vakantie bouwactiviteiten plaatsvinden in de nabije omgeving van uw accommodatie. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op plaatselijke overheden en  accommodatieverschaffers waar wij geen contract mee hebben. Enige overlast door bouwactiviteiten kan niet worden uitgesloten.

17.       Geluidsoverlast

De normen van geluidsoverlast zijn toleranter dan in Nederland. De meeste hotelbars sluiten pas wanneer de laatste gasten weggaan. Indien u gevoelig bent voor geluidsoverlast raden wij aan te kiezen voor een accommodatie zonder discotheek en/of bar en buiten het centrum. De accommodaties in het centrum zijn vaak gelegen in de nabije omgeving van restaurants, winkels en uitgaansmogelijkheden. De accommodatieverschaffer heeft beperkt invloed op luidruchtig gedrag van medevakantiegangers.

18.       Kledingadvies

Mensen die een moskee willen bezoeken, dienen gepast gekleed te gaan. Vrouwen moeten hun hoofd, schouders, armen en knieën bedekken. Mannen een lange broek en overhemd of T-shirt met lange mouwen. In het voor- en naseizoen koelt het ’s avonds nog af en als u een rondreis heeft geboekt, neemt u dan iets warms mee voor de avonden. Over het algemeen hebben hotels geen kledingadvies, maar de meeste hotels verwachten tijdens het diner de heren in een lange broek.

19.       Fooien

Het wordt erg gewaardeerd als u een fooi geeft aan kamermeisjes, taxi- en buschauffeurs, kelners, animatieteams, kofferdragers etc. De mensen verdienen aanzienlijk minder dan in Nederland. Het bedrag dat u geeft, is uw vrije keus.

20.       Voor- en naseizoen

In het voor- en naseizoen is het mogelijk dat winkels, bars, uitgaansmogelijkheden en restaurants, aangepaste openingstijden hebben. Ook is het mogelijk dat deze voor een deel gesloten zijn. Het openbaar vervoer rijdt minder frequent in het voor- en naseizoen. De animatieteams in hotels zijn dan minder vaak aanwezig.

 

Artikel 30. Tijdens uw vakantie

1.        Bagage en eigendommen: aansprakelijkheid tijdens de vakantie
Prettig Reizen is niet verantwoordelijk voor persoonlijke bagage welke meegebracht wordt vanuit het vakantieland. Derhalve raadt Prettig Reizen haar gasten aan laden, kasten en (huur)kluis goed na te kijken voor vertrek, zodat waardevolle eigendommen niet onverhoopt achterblijven op de vakantiebestemming. Mocht het desondanks toch voorkomen dat er iets van waarde in het hotel is achtergebleven, dient de gast zelf contact op te nemen met de desbetreffende accommodatie. Indien mogelijk zal de achtergebleven bagage naar Nederland worden verstuurd. Eventuele (verzend)kosten zijn voor rekening van de gast. Ook tijdens transfers en excursies draagt de gast zijn/haar eigen verantwoordelijkheid over de bagage. De gast wordt daarom geacht zelf goed op te letten of de bagage wordt ingeladen in de juiste bus. Voor vermissing of verlies van bagage kan Prettig Reizen noch de reisagent ter plaatse verantwoordelijk worden gesteld.

2.         Niet aangekomen of beschadigde bagage
Indien na aankomst op de luchthaven blijkt, dat uw bagage onverhoopt niet is aangekomen of is beschadigd, wendt u zich dan direct tot de dienstdoende medewerker van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Er wordt een vermissingrapport (PIR = Passenger Irregularity Report) opgemaakt, waarvan u een kopie ontvangt. Zodra uw bagage is gevonden, krijgt u hiervan bericht en dient u de koffers persoonlijk op te halen op de luchthaven. Vergeet uw PIR rapport en paspoort niet mee te nemen, daar veelal wordt gevraagd naar legitimatie. Het opsporen van vermiste bagage geschiedt via een internationaal opsporingssysteem, waarvan alle luchtvaartmaatschappijen gebruikmaken. Het kan dus voorkomen dat het traceren van uw bagage enige tijd in beslag neemt. Prettig Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet aangekomen of beschadigde bagage.

3.         Transfer
Bij aankomst op uw vakantiebestemming wordt u verwelkomd door de reisleiding van Prettig Reizen. Zij begeleiden u naar de transferbus of taxi die u naar uw accommodatie brengt. Op de luchthaven Antalya kunt u zelf direct naar de informatiedesk van Prettig Reizen / de lokale agent gaan. Daar wordt u verder geholpen.

Zoals onder het kopje "terugreis" vermeld staat, zal de ophaaltijd voor de retour transfer naar de luchthaven een dag voor vertrek aangegeven worden op het informatiebord / de informatiemap van Prettig Reizen in de accommodatie.

4.         Reisleiding

Op alle bestemmingen die Prettig Reizen aanbiedt, is Nederlands of Engels sprekende reisleiding aanwezig. U kunt te allen tijde bij de reisleiding terecht voor bijvoorbeeld het boeken van excursies, vragen, calamiteiten of ontevredenheden. Zij zullen er alles aan doen om u met raad en daad bij te staan en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze lokale agent. De contactgegevens staan vermeld op uw reisbescheiden.

5.         Excursies

Onze reisleiding biedt namens het lokale agentschap een brede variatie excursies aan. Deze excursies worden uitgevoerd door het lokale agentschap en niet door Prettig Reizen of de reisleiding van Prettig Reizen. De excursies vallen dan ook onder de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het lokale agentschap. Er is een minimaal aantal deelnemers verplicht voor een aantal excursies. Prettig Reizen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ontstaan tijdens of door deelname aan excursies en/of activiteiten. Klachten omtrent excursies worden dan ook door Prettig Reizen in Nederland niet in behandeling genomen en dienen ter plaatse opgelost te worden.

6.         Verlenging / Inkorting
Indien u het verblijf in uw vakantiebestemming wilt verlengen/inkorten, dient u er rekening mee te houden dat de bijkomende kosten ter plaatse betaald moeten worden. Houdt er rekening mee dat er tevens kosten in rekening worden gerekend voor het omboeken van een vlucht.

7.         Ontevredenheid / Klachten
Uiteraard doet Prettig Reizen en het lokale agentschap er alles aan om uw vakantie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat op de bestemming of in de accommodatie klachten ontstaan. Als u in samenspraak met de desbetreffende accommodatie medewerker niet tot een bevredigende oplossing kunt komen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de reisleiding van Prettig Reizen. Indien u ter plaatste geen actie heeft ondernomen en geen klachtenrapport door de reisleiding heeft laten opstellen, dan kan Prettig Reizen na terugkomst deze klacht helaas niet in behandeling nemen.  

Als ook na bemoeienissen van de reisleiding de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient er een klachtenrapportage opgesteld te worden. Deze rapportage dient zowel door de gast als de reisleiding ondertekend te worden en met een begeleidend schrijven gemaild te worden naar  info@prettigreizen.nl

Indien een klacht niet bevredigend is opgelost, dient deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Prettig Reizen. De gast voegt daar een kopie van het klachtenrapport bij.

 

Artikel 31. Geldteruggarantie

De geldteruggarantie is een nieuwe regeling. Voor pakketreizen en hotel only boekingen met vertrek in de zomer van 2021, geldt een geldteruggarantie. Indien uw reis naar aanleiding van een besluit genomen door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken moet worden geannuleerd vanwege een negatief reisadvies omtrent het coronavirus (code oranje of code rood), ontvangt u het door u betaalde bedrag terug. Als ongeveer tien dagen voor vertrek code oranje of code rood geldt voor uw bestemming, kunt u kosteloos omboeken tegen de dan geldende websiteprijs of kunt u gebruik maken van de geldteruggarantie. De geldteruggarantie houdt in dat u geen waardebon zal ontvangen. Binnen twee weken na de annulering van uw reis zullen wij het bedrag terugstorten naar uw bankrekening. Dit bedrag is exclusief extra gemaakte kosten en verzekeringen.

Indien u de reis echter zelf besluit te annuleren, zullen de reguliere annuleringskosten van toepassing zijn. 

De geldteruggarantie geldt niet voor losse vliegtickets en zelf samenstellen (dynamic packages).

Indien u een last minute reis boekt en dus binnen 6 weken na boekingsdatum vertrekt, is de geldteruggarantie niet van toepassing. Dit houdt in dat u definitief op reis gaat.  


Artikel 32. Belangrijke Corona Maatregelen Tijdens De Pandemie

Naar aanleiding van verscherpte maatregelen vragen wij uw aandacht voor het volgende.

PCR-test en aankomstregistratie Turkije
Heenreis
Voorafgaand aan de reis dient u een PCR-test te doen, die een negatieve testuitslag moet hebben en niet ouder dan 72 uur voor vertrek mag zijn. Het bewijs van de negatieve testuitslag moet u kunnen aantonen bij de incheckbalie op de luchthaven en bij de douane bij aankomst op de luchthaven in Turkije. Zonder dit bewijs wordt u geweigerd.

Daarnaast dient u 72 uur voor vertrek via onderstaande link zich per passagier te registreren bij de Turkse overheid. Na het invullen van dit online formulier moet u dit document uitprinten, meenemen naar de luchthaven en zowel bij de incheckbalie op de luchthaven als bij aankomst in Turkije bij de douane te laten zien.
https://register.health.gov.tr

Quarantaine   
Indien een persoon positief wordt getest op corona tijdens de vakantie, wordt deze persoon in quarantaine geplaatst in het hotel of in het ziekenhuis (afhankelijk van de ernst van de ziekte). Onze lokale agent zal deze persoon assisteren.

Terugreis
Ook voor de terugreis moet u zich op de bestemming opnieuw laten testen. Onze gids kunt u hierbij helpen. U dient het bewijs van de negatieve testuitslag bij u te hebben tijdens het reizen. Dit geldt voor de terugreis naar Nederland, België en Duitsland. 

Indien u terugvliegt naar Duitsland, moet u tevens minimaal 72 uur voor vertrek via onderstaande link het online formulier van de Duitse overheid invullen. Na het invullen van dit online formulier moet u dit document uitprinten, meenemen naar de luchthaven en zowel bij de incheckbalie op de luchthaven als bij aankomst in Duitsland bij de douane te laten zien.
https://www.einreiseanmeldung.de/#/

Mondkapje en 1,5 meter afstand
Alle passagiers zijn verplicht om tijdens het reizen een mondkapje te dragen en minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Voor vluchten van en naar Duitsland is het dragen van een medisch mondkapje verplicht. Wij adviseren u om voldoende mondkapjes mee te nemen.

Handbagage
In verband met verscherpte regels mag bij sommige luchtvaartmaatschappijen als handbagage alleen een kleine handtas, laptoptas en babyvoeding meegenomen worden. Andere handbagage zoals trolleys en grote rugzakken etc. worden als ruimbagage ingecheckt.  

Hotels en faciliteiten
Wij willen u erop wijzen dat de faciliteiten bij de accommodaties beperkt of niet geopend kunnen zijn in verband met corona maatregelen. Sommige accommodaties zullen in de openbare ruimtes vragen om een mondkapje te dragen.

 

Artikel 33. Thuisblijvers

Het is raadzaam de thuisblijvers op de hoogte te stellen van uw vluchtschema, de adresgegevens en het telefoonnummer van de accommodatie. 
Voor aankomsttijden in Nederland kunnen thuisblijvers terecht op internet en teletekst. Tevens hebben alle luchthavens een telefoonnummer, waarbij de aankomsttijden opvraagbaar zijn.

Amsterdam Schiphol Airport
Telefoon: 0900-0141
NOS Teletekst: Pagina 757 t/m 760
Pagina 762 t/m 763
Internet: Schiphol website


Eindhoven Airport
Telefoon : 040-251 61 42
NOS Teletekst: Pagina 761
Internet: Airport website


Maastricht Aachen Airport
Telefoon: 043-358 98 98
NOS Teletekst: Pagina 761
Internet: Airport website

 

Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam Airportplein 60
3045 AP Rotterdam

Telefoon (voor informatie): 
Tel       : 010 - 446 34 44
Fax       : 010 - 446 34 99

Internet: Airport website